content

הגנת הצומח

 המין החד שנתי סליקורניה מאד רגיש למחלות נוף, בוטריטיס וכשותית וכן רגיש למחלות קרקע, פיתיום ריזוקטוניה ופוזריום. מטרת המחקר היא לבחון אפשרות להפחתת נזקי בוטריטיס באמצעים אגרוטכניים בלבד או בשילוב עם פונגיצידים.

שמות החוקרים
שמעון פיבוניה ועופר גיא
תחום המחקר
תאריך פרסום המחקר
01/12/2014
קובץ מחקר מצורף

מטרת הניסוי: 
בחינת זני קישואים חדשים וותיקים, לגידול בתנאי רמת נגב בשתילה חורפית, בהשקיה בשתי איכויות המים הקיימות באזור רמת הנגב, מים מתוקים ) 1.5 - EC ( ומים מליחים ) EC-4.

שמות החוקרים
רועי יוסף, מיכל עמיחי, שבתאי כהן, ציון שמר, רמי גולן, איימי חזקיהו
תחום המחקר
תאריך פרסום המחקר
25/07/2013

רקע, תיאור הבעיה ומטרות המחקר: 
גידול העגבניות ועגבניית צ'רי בפרט הוא ענף החקלאות המרכזי באזור פיתחת ניצנה. וענף הפלפל הוא ענף בשלבי התפתחות וגדילה. בעשור האחרון ובייחוד לאחר הפסקת השימוש במתיל ברומיד לחיטוי הקרקע חלה עלייה בשכיחות וברמת הנזקים הנצפית מנמטודות עפצים. השימוש כיום בכנות עמידות לנמטודות, בחיטויי קרקע ובנמטוצידים המותרים לשימוש מפחית, אך במקרים רבים אינו מונע את הנזק מנמטודות. יש כיום צורך בפיתוח גישות חדשות להדברה ומניעת הפצת נמטודות עפצים בשטחי הגידול באזור זה. 

שמות החוקרים
שמעון פיבוניה
תחום המחקר
תאריך פרסום המחקר
01/06/2013
קובץ מחקר מצורף