content

התמודדות עם גורמי מחלה בצמחי תבלין בוטריטיס וכשותית

 המין החד שנתי סליקורניה מאד רגיש למחלות נוף, בוטריטיס וכשותית וכן רגיש למחלות קרקע, פיתיום ריזוקטוניה ופוזריום. מטרת המחקר היא לבחון אפשרות להפחתת נזקי בוטריטיס באמצעים אגרוטכניים בלבד או בשילוב עם פונגיצידים.

בסוף 2011 הגיעה לארץ מחלת הכשותית בבזיל. היא נראתה לראשונה באזור בית שאן ובתוך חודשים ספורים התפשטה בכל אזורי גידול הבזיל בארץ. כיום סל החומרים המשמש להדברת כשותית בבזיל הוא מצומצם ביותר וכבר התפתחה עמידות בהרבה מקומות כנגד החומר העיקרי, הרידומיל. מטרות הניסוי הן לבחון יעילות השימוש בחומרים בהגמעה כנגד כשותית בבזיל וכן לבחון יעילות חומרים שאינם ברישוי בשלב זה, בריסוס. ולפתח ממשק הדברה מתאים.

שמות החוקרים
שמעון פיבוניה ועופר גיא
תאריך פרסום המחקר
01/12/2014
קובץ מחקר מצורף
סוג המחקר
שנות גידול
עונה