content

שונות

הדוח מסכם ניטור גורמי מחלה במדגים, וחובר השנה לדוח של הקמת המערך ההיסטולוגי, שכן האבחון ההיסטולוגי מוסד במידה רבה ומהווה כלי אבחוני שיגרתי במעבדה. ההיסטולוגיה משמעותית באבחון דגים בכלל ודגי נוי בפרט, שכן המידע על מחלות דגי נוי מצומצם ותופעות בריאותיות חדשות שאינן מוכרות מופיעות לעיתים תכופות במדגי דגי הנוי בנגב-ערבה. לאבחון מקרי תחלואה שלא תוארו בעבר דרושים מגוון כלים לתיאור מקיף של הבעיה והבנתה. במהלך ,3173 נבדקו במעבדה 68 מקרים מ77- חוות דגים ברמת הנגב ובערבה )מעודכן עד 71 לדצמבר(.

שמות החוקרים
דינה זילברג
תחום המחקר
תאריך פרסום המחקר
17/12/2013
קובץ מחקר מצורף