content

ניטור גורמי מחלה במדגים בנגב ובערבה ושימוש במערך ההיסטולוגי ככלי באיבחון השיגרתי.

הדוח מסכם ניטור גורמי מחלה במדגים, וחובר השנה לדוח של הקמת המערך ההיסטולוגי, שכן האבחון ההיסטולוגי מוסד במידה רבה ומהווה כלי אבחוני שיגרתי במעבדה. ההיסטולוגיה משמעותית באבחון דגים בכלל ודגי נוי בפרט, שכן המידע על מחלות דגי נוי מצומצם ותופעות בריאותיות חדשות שאינן מוכרות מופיעות לעיתים תכופות במדגי דגי הנוי בנגב-ערבה. לאבחון מקרי תחלואה שלא תוארו בעבר דרושים מגוון כלים לתיאור מקיף של הבעיה והבנתה. במהלך ,3173 נבדקו במעבדה 68 מקרים מ77- חוות דגים ברמת הנגב ובערבה )מעודכן עד 71 לדצמבר(. הבדיקות כללו אבחון מיקרוסקופי )טפילים + חיידקים(, בקטריולוגי )זיהוי חיידקי ורגישות לאנטיביוטיקה( ואנליזות היסטו-פתולוגיות. זיהוי מולקולרי של חיידקים - במקרים של הדבקה חיידקית משמעותית או התפרצות חדשה שאיננה מוכרת לנו מהעבר, כאשר החיידק לא ניתן לזיהוי במעבדה באמצעות ערכות ביוכימיות סטנדרטיות, דגימת חיידק נשלחת למעבדות חי ברחובות, לזיהוי מולקולרי. כיון שהטיפול נקבע על פי בדיקת רגישות לאנטיביוטיקה שנעשית במעבדה ואיננה תלויה במין החיידק, ההמלצה לטיפול איננה מתעכבת בגלל השליחה למעבדה החיצונית, אך המידע של מין החיידק חשובה למתן דיאגנוסטיקה מליאה. סיכום ממצאים ממקרי תחלואה ותמותה: 7( טפילים מקבוצת המונוגניאה ממשיכים להיות גורם משמעותי בתחלואה ותמותה והטיפול בהם נעשה באמצאו

שמות החוקרים
דינה זילברג
תאריך פרסום המחקר
17/12/2013
קובץ מחקר מצורף
סוג המחקר
שנות גידול