content

בזיל

מחלת הפוזריום בבזיל (Fusarium oxysporum sp. basilici) מועברת בקרקע ובהפצה אווירנית. בשנים האחרונות הולכת וגוברת הנגיעות במחלה זו בשטחי גידול הבזיל ברמת נגב. המחלה מופיעה בעיקר במזרעים הראשונים בתחילת העונה, ובסוף העונה - כאשר הטמפרטורות מתונות, ובקיץ פוחתהנזק. מרבית הזנים התאילנדים רגישים למחלה, והנזק שהיא מסבה להם עלול להיות כבד. גם הזן רחוב,הנחשב זן סביל לפוזריום, נפגע ממנה וחווה תמותת ענפים וצמחים שלמים. במבחן זנים במשק חקלאי בכמהין,המיישם ממשק חקלאי אינטנסיבי ליצוא, נבחנו תשעהזנים,שביניהם גם כמה זנים תאילנדים, בשטח המאולח בפוזריום.

שמות החוקרים
עופר גיא, רוני מקלין, מורן סגולי, שמעון פיבוניה'דויד סילברמן, עומר בן דויד,דודי קניגסבוך, דני צ'לופוביץ' ודליה מאורר
תחום המחקר
תאריך פרסום המחקר
07/09/2023

בסוף 2011 הגיעה לארץ מחלת הכשותית בבזיל. היא נראתה לראשונה באזור בית שאן ובתוך חודשים ספורים התפשטה בכל אזורי גידול הבזיל בארץ. מניעת נזקי כשותית נעשית כיום בעיקר באמצעות ריסוס חומרי הדברה וסל החומרים הוא מצומצם ביותר. בניסוי זה בחנו מספר זנים מסחריים ולא מסחריים המצהירים על עמידות או סבילות למחלה. מלבד התגובה למחלה של הזנים נבחנו היבול ואיכותו לאחר קציר. נמצא כי ישנם זנים או קווים אשר סבילים או פחות רגישים לכשותית ובגידולם ניתן לצמצם באופן משמעותי את השימוש בחומרי הדברה לעומת הביקורת.

שמות החוקרים
עופר גיא, שבתאי כהן, ציון שמר, שמעון פיבוניה, מילי זנבר, שמואל ואקנין,דויד סילברמן
תחום המחקר
תאריך פרסום המחקר
01/01/2020