content

בחינת זני בזיל סבילים לכשותית הבזיל

בסוף 2011 הגיעה לארץ מחלת הכשותית בבזיל. היא נראתה לראשונה באזור בית שאן ובתוך חודשים ספורים התפשטה בכל אזורי גידול הבזיל בארץ. מניעת נזקי כשותית נעשית כיום בעיקר באמצעות ריסוס חומרי הדברה וסל החומרים הוא מצומצם ביותר. בניסוי זה בחנו מספר זנים מסחריים ולא מסחריים המצהירים על עמידות או סבילות למחלה. מלבד התגובה למחלה של הזנים נבחנו היבול ואיכותו לאחר קציר. נמצא כי ישנם זנים או קווים אשר סבילים או פחות רגישים לכשותית ובגידולם ניתן לצמצם באופן משמעותי את השימוש בחומרי הדברה לעומת הביקורת. ניסוי זה נערך במספר מחזורי גידול בעונות שונות תחת תנאי האקלים של רמת הנגב. הניסוי נערך מתוך מטרה לאפשר לחקלאי האזור לגדל בזיל איכותי לייצוא )במספר רב של קצירים בכל מחזור ועם שימוש מופחת בחומרי הדברה.

שמות החוקרים
עופר גיא, שבתאי כהן, ציון שמר, שמעון פיבוניה, מילי זנבר, שמואל ואקנין,דויד סילברמן
תאריך פרסום המחקר
01/01/2020
סוג המחקר
שנות גידול
עונה