content

מלפפון

באזור רמת הנגב, מבוסס זה שנים, גידול עגבניות, ועגבניות צ'רי לייצוא ולשוק המקומי.

על מנת להגדיל ולגוון את מגוון הגידולים באזור יש להכניס אלטרנטיבות נוספות בירקות. אחד המוצרים הרלוונטיים לחקלאי האזור, הוא מלפפון גדול מטיפוס "בית אלפא" בגידול סביב עונת החורף. 

שמות החוקרים
יובל קיי, עופר גיא, רוני מקלין, שבתאי כהן, מילי זנבר, קארין קמחי
תחום המחקר
תאריך פרסום המחקר
01/06/2023

באזור רמת הנגב, מבוסס זה שנים, גידול עגבניות, ועגבניות צ'רי לייצוא ולשוק המקומי. ענף זה סובל בשנים האחרונות משחיקה בריווחיות. חקלאי אזור רמת הנגב עוברים שינוי משמעותי בשווקי היעד של מוצריהם, ומשלבים בסל המוצרים שלהם, מוצרים יחודיים )מוצרי נישה( לשוק המקומי לצד המוצרים ה"רגילים". אחד המוצרים הרלוונטיים לחקלאי האזור, הוא מלפפון "בייבי". זהו מוצר שנחשב למוצר "פרימיום", אשר נמכר בעלות גבוהה ביחס למשקל הפרי. אנו בתחנת הניסיונות מאמינים, כי יש ליצור ידע רב לטובת החקלאים, באשר למגוון הזנים ולאגרוטכניקה של זנים אלו.

שמות החוקרים
יובל קיי, שבתאי כהן, עופר גיא, מילי זנבר, איימי חזקיהו
תחום המחקר
תאריך פרסום המחקר
01/12/2020