content

מבחן זני פלפל סוויט בייט אביבי במצעים מנותקים באזור רמת נגב

בשנים האחרונות אנו בתחנת הניסיונות מתמקצעים בגידול פלפל מסוג סוויט בייט ובוחנים היבטים אגרו-טכניים שונים בגידול זה. עד כה ברמת נגב גודלו בעיקר שטחי פלפל מסוג בלוקי, אך בשנים האחרונות, עקב שינוי בשוק וביקוש של מוצרים ייחודים, "מוצרי בוטיק", החלו לגדל גם פלפלונים, להלן, פלפל סוויט-בייט, בשלושה צבעים. עד כה בוצעו בתחנה מספר מבחני זנים, ניסויי הזנה וכן מבחני עומדים, אשר מטרתם היתה לשפר את כושר ההנבה של הגידול בתנאי רמת הנגב. הנתונים האקלימיים ברמת נגב מאפשרים גידול פלפל איכותי במהלך כל השנה. כמות העובדים הדרושה ליחידת שטח נמוכה משמעותית ביחס לגידול עגבנית שרי. במטרה לקדם סל מוצרים חדשים וייחודיים ברמת נגב התמקדנו בגידול פלפל סוויט בייט. השתילות המקובלות כיום נעשות בחודשים מאי -אוגוסט כאשר מרבית היבול מצטבר בסתיו-חורף. על מנת לשמר רצף גידול במיוחד בסוף האביב והקיץ יש חשיבות גדולה לבחון שתילות מוקדמות בגידול זה. כדי לממש מטרה זו של גידול סוויט בייט בעונה זו, ביצענו מבחן זני פלפל סוויט בייט בתנאים של שתילה מוקדמת באביב בבית רשת ברמת הנגב. בשתילה אביבית יש קושי רב לבצע חיטוי קרקע יעיל בשל טמפרטורת קרקע נמוכה. לכן ביצענו את הגידול על גבי מצע מנותק מסוג מארז קוקוס המונע אילוח של פתוגנים שוכני קרקע וחוסך בעליות חיטוי הקרקע. עם זאת גידול במצע מנותק מצריך פיתוח פרוטוקול דישון והשקיה ייחודי המתאים למצע המנותק הספציפי בעונה מסויימת זו, ולכן התמקדנו בפיתוח פרוטוקול זה.

שמות החוקרים
יובל קיי, מיכל עמיחי, שבתאי כהן, עופר גיא, מילי זנבר, איימי חזקיהו
תאריך פרסום המחקר
30/07/2019
סוג המחקר
שנות גידול
עונה