content

השקיה גרעונית בגפן יין

בשנים האחרונות ניכרת עלייה משמעותית בכמות נטיעות גפנים באזור רמת הנגב. תחת תנאי אקלים קיצוניים, גידול ענבי יין איכותיים מסתמך על טכניקות השקיה גרעונית (irrigation deficit), אשר מנוטרות באופן המדויק ביותר ע"י מדידות פיזיולוגיות. עם זאת, מכשור פיזיולוגי עלול גם להיות פולשני וכן לגזול זמן ומשאבים יקרים – לאור השונות הביוטית והא-ביוטית שבכרם. יתר על כן, מכיוון שלזני גפן שונים עשויה להיות התנהגות הידראולית שונה בתכלית תחת טיפולי השקיה זהים, מדידות פיזיולוגיות עשויות להיות אף תהליך מסובך הרבה יותר. על בעיות אלו ניתן להתגבר בעזרת מכשור היפר- ספקטרלי, הרגיש לשינויים ביו-כימיים ברמת העלה בתחום הנראה (visible) ועד הא"א הבינוני (SWIR). אי לכך, במידה ויימצאו אורכי הגל הקורלטיביים ביותר לשינויים פיזיולוגיים בעלה, תוכל בעתיד להבנות מערכת חישה מרחוק תומכת החלטה, אשר תנטר שטחים נרחבים ותמליץ לחקלאי היכן, מתי וכמה להשקות. 

שמות החוקרים
שמעון רחמילביץ', איציק דויד, אורי הוכברג , בריאן הופגן, טל רפפורט
תאריך פרסום המחקר
01/08/2015
קובץ מחקר מצורף
סוג המחקר
שנות גידול