content

מחקר סביבתי

הצגת הבעיה: ישנו בשוק היום קומפוסט אשפת ערים במחיר מאוד מופחת יחסית לקומפוסט בעלי חיים, שיכול להוזיל את מחיר הוספת הקומפוסט לגידולים החקלאיים. מטרת המחקר: בדיקת היתכנות של שימוש בקומפוסט אשפת ערים לגידול עגבניות בחממות בנגב, ועל ידי כך הגדלת הרווחיות של החקלאים. מטרה נוספת הינה הפחתת השימוש בדשנים מינראלים שיפחית את עלות הדישון וגם יכולים לגרום נזק סביבתי (המלחה וזיהום מי תהום). שיטות עבודה: הצנעה של קומפוסט אשפת ערים וקומפוסט בקר, בדישון מינארלי מופחת ודישון מינראלי מישקי. תוצאות: שימוש בקומפוסט אשפת ערים והפחתת השימוש בדשן מינארלי לא השפיעו על היבול

שמות החוקרים
מורן סגולי
תחום המחקר
תאריך פרסום המחקר
01/01/2017