content

בחינת טיפולים לשיפור חיי המדף של המוצר מיניפלאם חום

ענף עגבניות שרי ברמת נגב מהווה כ– 80% מסך גידולי הירקות במגזר המושבי. בשנים האחרונות הולך ופוחת ייצוא עגבניות מישראל כתוצאה מתחרות קשה בשוק האירופאי. כיום, החקלאים מתבססים בעיקר על השוק המקומי בגידול לכל אורך השנה תוך מגמה למיתוג התוצרת ולשיווק מגוון מוצרי פרימיום באיכות וטעם מצוינים הפודים מחיר גבוה. 

אחד ממוצרי הפרימיום שהיקף גידולו עולה בשנים האחרונות הוא עגבנית מיניפלאם חומה. ישנם זנים רבים של מוצר זה המשווקים ע"י חברות הזרעים ואנו בוחנים אותם מזה מספר שנים במסגרת מבחני זנים לצורך הערכת פוטנציאל היבול והערכת איכות הפרי - חיי מדף וטעם. מניתוח תוצאות השנים האחרונות עולה כי הבעיה העיקרית של עגבנית מיניפלאם חומה הינה חיי מדף קצרים

הסיבה לכך נובעת לרוב מהיסדקות הפרי ומריקבון שמתפתח על גבי הסדק וכן מהתרככות של הפרי במהלך האחסון ובחלק מהעונה אף על גבי השיח טרם הקטיף. במסגרת מחקר זה ערכנו השוואה בין שלושה זנים אשר אופיינו בקטגוריות שונות לקביעת איכות המוצר וחיי המדף שלהם. כמו כן, נערכה השוואה בין קטיף עם עוקץ לקטיף ללא עוקץ על רקע הזנים השונים. ידוע כי ניתוק העוקץ ממצעית הפרי עשוי לגרום לפציעה באזור המצעית ולהיווצרות סדק, אולם חוזק הקשר בין עלי הגביע למצעית משתנה בין זנים וככל שהוא חזק יותר הסיכוי לפציעה גדל. 

חשוב לציין כי לקטיף עם עוקץ ישנו חיסרון בהקשר של זמן עבודה, ולכן לזנים אשר הניתוק אינו משפיע על היווצרות סדק בפרי, עשוי להיות יתרון עבור החקלאי. יחד עם זאת, בעונת החורף כאשר תופעת היסדקות הפרי גוברת יתכן כי תהיה הצדקה לקטיף עם העוקץ ולכן נעקוב אחר התופעה לאורך העונה מתחילת הסתיו ועד האביב ונאפיין את מידת הפגיעה בפרי.

 נושא נוסף שנבחן הוא קטיף בדרגות שונות של שבירת צבע. במוצר מסוג מיניפלאם חום אין פגיעה בנראות הפרי כאשר התפתחות הצבע אינה מלאה. ייתכן שלקטיף בשבירת צבע נמוכה מהמקובל (פחות מ75%), כאשר הפרי בשלבים מוקדמים יותר של בשלות, תהיה השפעה חיובית על חיי המדף של המוצר. בנוסף, נבחן השימוש במעכב אתילן MCP1- על רקע הזנים ודרגות שבירת הצבע השונות. אתילן המכונה "הורמון ההבשלה" מיוצר אנדוגנית בפירות עגבנייה ולקראת ההבשלה מגיע לשיא כאשר מתחילה שבירת הצבע. ישנו שימוש מסחרי ב- MCP1- בגידולים רבים לצורך עיכוב תהליכי הזדקנות והבשלה לאחר הקטיף. בעבר אף נעשו ניסיונות בעגבנייה אך בשל בעיות בהשלמת התפתחות הצבע כתוצאה מהחשיפה אין כיום שימוש מסחרי ב-MCP1- בעגבנייה.

 כאמור, במוצר עגבנית מיניפלאם חומה אין בעיה של נראות הפרי גם כאשר התפתחות הצבע אינה מלאה ולכן הוחלט לבחון את השפעת החשיפה למעכב אתילן במוצר זה. חשוב לזכור שלקטיף מוקדם עשויה להיות השפעה שלילית על מרכיבי טעם הפרי ולכן נערכו גם בדיקות TSS ו-TA וגם מבחן טעימה בקרב טועמים אקראיים על פירות שנקטפו בדרגות שונות של שבירת צבע.

שמות החוקרים
מילי זנבר, מיכל עמיחי ואיימי חזקיהו
תאריך פרסום המחקר
01/01/2018
קובץ מחקר מצורף
סוג המחקר
שנות גידול
עונה