content

גידול בזיל חד קצירי מזריעה ברמת נגב

ענף גידול תבלינים טריים ליצוא, הינו אחד הענפים עליהן מתבססת החקלאות ברמת נגב. מגוון התבלינים המגודלים ומשווקים כיום מרמת נגב הוא רחב: מנטה, מרווה, בזיל, צ'רוויל, לובג', רוקולה, ועוד. ישנה דרישה מצד חברות השיווק להרחבת סל מוצרי התבלין לשיווק.

 אנו בתחנת הניסיונות מעוניינים להגדיל ככל שאפשר את רווחיות ענף התבלינים, הן ע"י התאמה אופטימאלית של הזנים לתנאי הגידול באזור והן ע"י בחינת היכולת להשתמש במים מליחים הזולים משמעותית, ובכך להוריד את עלויות הגידול. אחד הגידולים המרכזיים ברמת נגב, בתחום התבלינים, הינו הבזיל גידול זה סובל הן ממחלת הכשותית והן מבעיות גידול ושיווק במהלך החורף.

 אנו מעוניינים לבחון זנים שונים של בזיל הקיימים כיום, חלקם חדשים ולא מוכרים, ולבדוק האם יש ביניהם זנים שפחות רגישים לכשותית, זנים בעלי צימוח תקין גם בתנאי קור וכו'. במקביל לכך, בחינת אגרו טכניקות שונות להתמודדות עם העונה הקרה, בחינת מועדי שתילה ושיטות שונות להשראת חום במבנה, תוך שימוש במינימום אנרגיה.

 אחת האסטרטגיות האפשריות להימנעות מכשותית הבזיל היא זריעה ישירה בשדה המכונה "שיטת השטיח" וחקלאים בודדים כבר החלו לשקול אותה. בשיטה זו ניתן לגדל במנהרה או חממה ללא שבילים כך שניתן להגדיל משמעותית את השטח המעובד, וזה חשוב במיוחד כאשר מדובר על גידול לקציר יחיד. לעבודה בשיטה זו בישראל וברמת נגב בפרט אין ידע בכלל וניסוי זה בא לתת מענה ראשוני כיצד לעבוד בשיטה זו. בנוסף כאשר זורעים במבנים לאורך השנה באינטנסיביות וחיטוי קרקע לא אפשרי עליית עשביה היא פקטור מרכזי בניהול הגידול.

שמות החוקרים
עופר גיא, שמעון פיבוניה, מילי זנבר, איימי חיזקיהו, דויד סילברמן
תאריך פרסום המחקר
01/01/2018
קובץ מחקר מצורף
סוג המחקר
שנות גידול
עונה