content

להיות חקלאי במדבר

פעולת הורדת עלים בעגבניות שרי

הסרט "להיות חקלאי במדבר" מתאר את אתגר החקלאות בתנאי מדבר ועל הקשר בין החקלאים למו"פ רמת נגב