content

השפעת רמות דישון בפלפל סוויט בייט

בשנים האחרונות אנו בתחנת הניסיונות מתמקצעים בגידול פלפל מסוג סוויט בייט ובוחנים היבטים אגרו-טכניים שונים בגידול זה. עד כה ברמת נגב גודלו בעיקר שטחי פלפל מסוג בלוקי, אך בשנים האחרונות, עקב שינוי בשוק וביקוש של מוצרים ייחודים, "מוצרי בוטיק", החלו לגדל גם פלפלונים (מיני), הנקראים גם פלפל סוויט-בייט, בשלושה צבעים. עד כה בוצעו בתחנה מספר מבחני זנים וכן מבחני עומדים, אשר מטרתם היתה לשפר את כושר ההנבה של הגידול בתנאי רמת הנגב. בעונה זו, ,2019-2018 אנו בחרנו לבחון גם את נושא הדישון בשל העובדה שבמהלך שנות המחקר שקדמו לכן, ראינו כי גידול זה הינו חזק ומואץ, אשר נוטה להפחית בחנטה בהשפעת נוכחות של רמות גבוהות של חנקן בקרקע. ראינו כי ניתן להשקותו בשיעורי השקיה נמוכים בהשוואה לפלפל הבלוקי וכן לדשן באופן מבוקר ביותר, בכדי לשפר את החנטה. בניסוי זה, אנו באים לבחון ממשקי דישון שונים, על רקע שני זנים שונים.

שמות החוקרים
יובל קיי, שבתאי כהן, עופר גיא, מילי זנבר, איימי חזקיהו
תאריך פרסום המחקר
30/07/2019
סוג המחקר
שנות גידול
עונה