content

פיתוח ממשק לגידול שמשון יושב וכמהת המדבר

כמהת המדבר כמהת שמשון ( boudieri Terfezia) היא פטרייה תת קרקעית הגדלה באופן טבעי בקרקע חולית ובאדמות קלות של הנגב בישראל. הפטרייה גדלה בסימביוזה עם שורשי הצמח שמשון יושב (sessiliflorum Helianthemum). צמח זה מותאם למחייה באזור רמת נגב השחון שכמות הגשמים בו כ70- מ"מ/שנה בממוצע. בטבע נמצאו שלושה סוגים של הפטרייה ובמחקרנו פיתחנו סמנים גנטיים לטיפוסים האלו, ועל פיהם ניתן לזהות את תת המין של הפטרייה. בתנאים טבעיים, הפטרייה מפתחת גופי פרי תת קרקעיים באביב המוקדם וגוף הפרי נחשב למעדן ופודה מחירים גבוהים בשווקים (300-800 ש"ח/ק"ג). בנוסף, בשנים האחרונות התפתח ענף תיירות סביב איסוף הפטרייה מן הבר. יבול הכמהה אינו קבוע, משתנה מעונה לעונה ומבית גידול אחד למשנהו ובעיקר תלוי משקעים. בשנים האחרונות היה רצף של שנות בצורת שגרמו להעלמות הצמח משטחים נרחבים וכמובן שלא נוצרו גופי פרי. לחץ האיסוף של גופי פרי שמקטין את כמות המדבק הטבעי בשילוב עם ירידה במספרי הצמחים ושנות הבצורת הפחיתו את חידוש אוכלוסיית הצמחים והפטרייה וגורמים להחרפת המצב. לכן קיימת דרישה ליבול נוסף ורציף במחקר זה אנו מקווים לפתח את הפטרייה כגידול חדש בנגב ובצורה זו גם לשמר את מגוון הפונדקאים והפטריות.

שמות החוקרים
ירון שיטרית, יורם קפולניק, אלי צעדי, ציון שמר, עופר גיא
תאריך פרסום המחקר
01/07/2013
סוג המחקר
שנות גידול
עונה