content

ניסוי בניית ממשק השקיה לפלפל סוויט בייט ברמת נגב

בשנים האחרונות חלה התרחבות והתמקצעות בענף הפלפל בגידול לשוק המקומי וליצוא, בשתילות שונות, החל ממרץ ועד יולי. בשל תנאי האקלים המיוחדים ברמת נגב, ניתן לכוון את הגידול לשוק המקומי בתקופת הקיץ ולהמשיך אתו לעונת היצוא, עם פרי איכותי. עד כה גודלו בעיקר שטחי פלפל מסוג בלוקי, אך בשנים האחרונות, עקב שינוי בשוק וביקוש של מוצרים יחודיים, "מוצרי בוטיק", החלו לגדל גם פלפלונים, להלן, פלפל סוויט-בייט, בשלושה צבעים. החל משנת 2013 מתקיימים בתחנת הניסיונות מו"פ רמת נגב מחקרים הבאים ללמוד ענף גידול זה. עד כה בוצעו מספר מבחני זנים וכן מבחני עומדים, אשר מטרתם היתה לשפר את כושר ההנבה של הגידול בתנאי רמת הנגב. בעונה זו, 2016-2017 אנו בחרנו לבחון את נושא ההשקיה בשל העובדה שבמהלך שנות המחקר שקדמו לכן, ראינו כי גידול זה הינו חזק ומואץ, אשר נוטה להפחית בחנטה בהשפעת נוכחות של רמות גבוהות של חנקן בקרקע. ראינו כי ניתן להשקותו בשיעורי השקיה נמוכים בהשוואה לפלפל הבלוקי וכן לדשן באופן מבוקר ביותר, בכדי לשפר את החנטה. בניסוי זה, אנו באים לבחון ממשקי השקיה שונים, על רקע שני זנים שונים מחברות זרעים שונות.

שמות החוקרים
שבתאי כהן, מיכל עמיחי, עופר גיא, מילי זנבר, איימי חזקיהו
תאריך פרסום המחקר
07/07/2017
סוג המחקר
שנות גידול
עונה