content

השפעת סוג המבנה על פיזור ההנבה ואיכות פרי בפלפל סוויט ביייט בתנאי רמת נגב

גידול פלפל ברמת נגב הינו ענף הנמצא במגמת צמיחה. הנתונים האקלימיים ברמת נגב מאפשרים גידול פלפל איכותי במהלך כל השנה. כמות העובדים הדרושה ליחידת שטח נמוכה משמעותית ביחס לגידול עגבנית שרי. בחודשים החמים שתילות מאי, יוני, יולי החקלאים נוהגים לשתול את הפלפל במבנים מחופים ברשת נגד חרקים 50 מ''ש ובשתילות מאוחרות כמו אוגוסט ספטמבר השתילות נעשות בחממות מכוסות בפלסטיק. בניסויים שנעשו בעבר בערבה, נמצא קשר חזק מאד בין רמת הקרינה במבנה לעוצמת ההנבה, ורגישותו של הפלפל לרמות קרינה גבוהות, בתקופת החנטה, הינה קריטית למימוש פוטנציאל היבול. בניסוי זה אנו בודקים את האפשרות לגדל פלפל ברמת נגב תחת רשת של 17 מש', בשתילה סתווית, במטרה להעניק לצמחים מקסימום קרינה, ולבחון האם הדבר יתרום להעלאת היבול המצטבר, או שמא יפגע בו, או באיכותו. היתרון של רשת חרקים 17 מש', שאינה נאטמת בחול ואבק במהירות בהשוואה לרשת המקובלת (50 מש') ומעניקה אוורור טוב יותר במבנה, אך כמובן שהינה מספקת הגנה נמוכה בהרבה מפני מזיקים. את הניסוי בצענו עם 2 זני סוויט בייט אשר הינם זנים בעלי פוטנציאל שיווקי גדול, כמוצרי פרימיום ייחודיים, אשר אנו מנסים לעודד את החקלאים לשלב אותם במשקם. אנו נבחן בניסוי זה שתי גישות, לגידול פלפל בשתילה סתווית, האחת דוגלת בגידול תחת הרשת למשך כל עונת הגידול, בעוד האחרת דוגלת בהחלפת הרשת בפלסטיק, עם הכניסה לחורף. הזנים איתם בחרנו לעבוד, הינם זנים של 2 חברות זרעים שונות, בשני צבעים שונים, בהנחה שהם מגיעים ממקור גנטי שונה ויתנו לנו תמונה רחבה של אפקט החיפוי על זנים שונים

שמות החוקרים
מיכל עמיחי, שבתאי כהן, מילי זנבר
תאריך פרסום המחקר
01/07/2017
סוג המחקר
שנות גידול
עונה