content

בחינת יעילות ריסוס עלוותי בצ'רי מודבק בוירוס ToMV בגידול קייצי

 בעת האחרונה מתמודדים חקלאי רמת נגב וישראל כולה, עם התפשטות אלימה של גזע חדש של וירוס ה-ToMV אשר משפיע באופן קשה על משך עונת הגידול, על יכולת ההנבה של הצמחים, על הפרי הראוי לשיווק ועוד. חקלאים רבים מנסים שיטות שונות להתמודד עם המצב ולמזער את הפגיעה בכלכלת המשק. חלקם עברו לגידול בשני מועדי שתילה, בניסיון להפיק את המקסימום ליחידת שטח ובמשך כל הזמן, חלקם מנסים לשלב זנים שונים אשר אולי יראו אדישות מסוימת לוירוס וחלקם מטפלים בתגבור ההזנה וריסוסי עלווה על פי המלצות המדריכים. באפריל ,2017 שתלנו ניסוי אשר בוחן את יעילות ריסוסי העלווה השונים המוצעים כיום ע"י המדריכים, בשיפור ביצועי עגבניות צ'רי נגועות בוירוס המד

שמות החוקרים
מיכל עמיחי, מילי זנבר, עופר גיא, מורן סגולי, איימי חזקיהו
תאריך פרסום המחקר
16/10/2017
קובץ מחקר מצורף
סוג המחקר
שנות גידול
עונה