content

חיפוש אחר זני עגבניה הסבילים לווירוס ToBRFV

בעת האחרונה מתמודדים חקלאי רמת נגב וישראל כולה עם התפשטות אלימה של גזע חדש של וירוס ה- ToMV אשר משפיע באופן קשה על משך עונת הגידול, על יכולת ההנבה של הצמחים, על הפרי הראוי לשיווק ועוד. חקלאים רבים עברו לגידול בשתי עונות גידול, בניסיון להפיק את המקסימום ליחידת שטח ובמשך כל הזמן, אנו למעשה מחפשים זנים אשר מגלים אדישות מסוימת לוירוס ומציגים גידול והנבה ללא פגיעה. באפריל ,2017 שתלנו תצפית זנים אשר נאספו מחברות זנים שונות, זנים אשר היה יסוד סביר להניח, על סמך עדויות קודמות, שגילו אדישות לנוכחות הווירוס. מטרת התצפית הייתה לאפשר דיווח מהיר לחקלאים לגבי זנים אשר הראו יתרון כלשהו ביחס לאחרים, לאחר הדבקה יזומה בווירוס, בשלבי גידול מוקדמים, בכדי שיוכלו להשתמש בזנים אלו בשתילות הסתיו במשקים.

שמות החוקרים
מיכל עמיחי, מילי זנבר, איימי חיזקיהו
תאריך פרסום המחקר
01/01/2018
סוג המחקר
שנות גידול
עונה